Algemene gebruiksvoorwaarden

Wij werken met kennis van zaken uw administratie af

Algemene voorwaarden

ART 1. TOEPASSINGSGEBIED

De bepalingen van onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen Borgn BV, Schuwe Maandagstraat 15 te 8800 Roeselare (hierna de Dienstverlener) en de Opdrachtgever (hierna gezamenlijk ‘de partijen’ en afzonderlijk ‘een partij’ genoemd).

Huidige algemene voorwaarden blijven van toepassing op de relatie tussen de partijen, bij elke nieuwe bijkomende of aanvullende opdracht, zonder dat deze uitdrukkelijk dient te worden hernieuwd.

Het is daarbij aan de Dienstverlener toegelaten  om haar  activiteiten op de meest passende wijze en de overeenkomst tussen partijen over te dragen aan een door haar gecontroleerde vennootschap zonder dat hiertoe de instemming van de Opdrachtgever is vereist.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de Dienstverlener enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat deze door haar werden aanvaard.

ART 2. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Recurrente opdrachten

2.1.1 Definitie

Onder ‘recurrente opdracht’ wordt verstaan: de opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

2.1.2 Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk  een termijn voor de duur van de overeenkomst wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

  • De opzegging dient per aangetekend schrijven of per e-mail ter kennis te worden gebracht van de andere partij.
  • Er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van één maand die aanvangt de eerste dag volgend op de maand van kennisgeving van de opzegging.

Als de opzegging uitgaat van de Opdrachtgever, kan de opzeggingstermijn, afhankelijk van de keuze van de Opdrachtgever, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 50 procent van de erelonen en kostenstaten die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de Dienstverlener worden geleverd met betrekking gedurende 6 maanden.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.2 Niet-recurrente opdrachten

2.2.1 Definitie

Opdrachten die niet vallen onder de definitie van ‘recurrente opdracht’ voorzien in punt 2.1, worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

2.2.2 Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten. Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties. De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst vroegtijdig per aangetekend schrijven of per e-mail te beëindigen met onmiddellijke ingang mits betaling aan de Dienstverlener van:

  • alle kosten en erelonen die overeenstemmen met de door de Dienstverlener reeds uitgevoerde werkzaamheden (dit onafhankelijk van het gekozen facturatie stelsel of frequentie);
  • alle gederfde vergoedingen en erelonen die de Dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

2.3 Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle zaken die toebehoren aan de Opdrachtgever  ter beschikking gesteld van de Opdrachtgever of zijn gevolmachtigde.

ART 3. ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

In alle gevallen kan de Dienstverlener de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding per aangetekend schrijven of per e-mail beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de samenwerking onmogelijk maken, zoals:

  • De kennelijke of herhaaldelijke tekortkoming(en) van de Opdrachtgever ten aanzien van zijn eigen verbintenissen
  • In geval van gerechtelijke reorganisatie, faillissement, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de Opdrachtgever.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, worden aan de Opdrachtgever meegedeeld.

ART 4. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Opdrachtgever van zijn verbintenis(sen) opgenomen in onderhavige overeenkomst,  is de dienstverlener gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Opdrachtgever.

De Dienstverlener brengt de Opdrachtgever hiervan per aangetekend schrijven of per e-mail op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, dringend en noodzakelijk rechtshandelingen moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Opdrachtgever, en waarvoor de Dienstverlener opdracht had gekregen, wijst hij de Opdrachtgever hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de Opdrachtgever.

De Dienstverlener is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de vergoedingen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

De schorsing of het uitstel van uitvoering van de verplichtingen door de Dienstverlener doet geen afbreuk aan het recht tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door de Dienstverlener in de gevallen zoals voorzien in artikel 4 van de huidige voorwaarden.

ART 5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

5.1 Vertrouwelijke informatie

5.1.1  Alle informatie (zowel persoonsgegevens als bedrijfsinformatie) die  de Dienstverlener ten gevolge van de uitvoering van de opdracht heeft verkregen, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan derden bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.

5.1.2  In afwijking van hetgeen dat is voorzien onder art. 5.1.1, is de Dienstverlener – behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk verbod – gerechtigd de Opdrachtgever te vermelden als referentie dan wel met het oog op publiciteitsvoering in de ruimste zin.

5.2 Rechten en plichten van de Dienstverlener

5.2.1  De Dienstverlener voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten uit krachtens een middelenverbintenis.

5.2.2   Behoudens andersluidend beding is de Dienstverlener niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

5.3 Rechten en plichten van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever verbindt er zich toe:

In de mate dat de diensten van de Dienstverlener afhankelijk zijn van de informatie en de toelichting die door de Opdrachtgever of voor rekening van de Opdrachtgever moeten worden gegeven, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze informatie en uitleg tijdig beschikbaar wordt gesteld en volledig en accuraat. De Opdrachtgever is ertoe gehouden alle feiten, stukken of gegevens waarvan die relevant zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Dienstverlener ter beschikking te stellen.

ART 6. KOSTEN EN ERELONEN

6.1 Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de overeenkomst tussen partijen en desgevallend de goedgekeurde offerte van de Dienstverlener, waarop onderderhavige algemene voorwaarden integraal op van toepassing zijn.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd van zodra de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever worden aangevat, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

6.2 Kosten aan derden

Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten, zijn niet inbegrepen in de honoraria en zullen voor zover ze door de Dienstverlener worden geprovisioneerd,  bijkomend worden gefactureerd. Op verzoek van de Opdrachtgever zullen de ondersteunende documenten als bewijs van voor zijn rekening gemaakte kosten worden voorgelegd.

6.3 Actualisatie  van de erelonen

De Dienstverlener heeft het recht jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen in functie van de evolutie van de loonkost.

6.4 Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de Dienstverlener zijn contant betaalbaar zonder korting. Bij laattijdige betaling is vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder schriftelijke aanmaning een verwijlintrest verschuldigd, ten bedrage van 1 procent per begonnen maand. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met 12 procent met een minimum van 125 euro ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een vergoeding te vorderen.

Bij laattijdige betaling worden de verbintenissen van de Dienstverlener automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst en zal de Dienstverlener bijgevolg het recht hebben zijn werkzaamheden op te schorten, voor eenzelfde periode als deze gedurende dewelke de Opdrachtgever zijn verbintenissen niet nakomt of niet nagekomen heeft.

6.5 Tussentijdse facturatie

De Dienstverlener kan tijdens de uitvoering van de opdracht ten allen tijde tussentijdse facturen opstellen. Deze tussentijdse aanrekeningen mogen gefactureerd worden ongeacht of de opdracht al dan niet werd beëindigd. Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk anders zou zijn voorzien, gelden deze tussentijdse facturen ten titel van aanrekening en niet als voorschot.

6.6 Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de Dienstverlener. Indien geen (tijdige) betwisting de Dienstverlener bereikt, wordt verondersteld dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

ART. 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1  De Dienstverlener zal de diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid. In alle gevallen zijn de diensten die de Dienstverlener verleent inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

7.2  De aansprakelijkheid van de Dienstverlener ten aanzien van de Opdrachtgever, voor schade met betrekking tot de overeenkomst, zelfs wanneer de Opdrachtgever meer dan één partij vertegenwoordigt, is als volgt beperkt:

a) De gehele aansprakelijkheid in hoofde van de Dienstverlener (contractueel, buitencontractueel of anderszins) voor alle opdrachten onder deze overeenkomst, is beperkt tot de overeengekomen honoraria voor deze opdrachten.

b) Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling is de Dienstverlener in geen geval aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen, (b) een verlies of misbruik van gegevens of (c) een indirect verlies of gevolgschade door derden.

c) De Dienstverlener zal eveneens enkel kunnen worden aangesproken tot vergoeding van de door de Opdrachtgever geleden netto schade.

ART 8. BEWARING VAN STUKKEN EN WERKDOCUMENTEN

In geen geval is de Dienstverlener gehouden om originele stukken of bescheiden voor de Opdrachtgever te bewaren, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

ART 9. OVERMACHT

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere(n) wanneer de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, met inbegrip van elk(e) advies, waarschuwing of verbod uitgaande van enige bevoegde lokale, nationale, buitenlandse of supranationale overheid, of uitgaande van een nieuw beleid van één van de partijen met betrekking bijvoorbeeld tot reizen naar bepaalde landen of regio’s. Elke partij zal, indien de omstandigheden blijven voortduren waardoor een partij in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen uit te oefenen, het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving van een opzeg van 15 dagen, op elke ogenblik na het verstrijken van die periode van 30 dagen.

ART 10. OVERDRACHT

Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan de overdrachten van algemeenheden of van bedrijfstakken, aan fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen, mogen de partijen geen enkele van hun rechten of verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, overdragen, met een last bezwaren of op een of andere manier verhandelen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partijen bij de overeenkomst, met uitzondering van de overdracht aan een door de dienstverlener gecontroleerde vennootschap.

ART 11. NIETIGHEID VAN EEN OF MEERDERE BEPALINGEN

 De nietigheid, niet-rechtsgeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of om het even welke overeenkomst die de rechtsverhouding tussen de partijen beheerst, zal op geen enkele manier de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomsten aantasten. In dit geval zullen partijen met elkaar overleggen met betrekking tot vervangende bepalingen die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbare bepaling, gelet op de intentie van de partijen, het dichtst benadert.

ART 12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Huidige voorwaarden zijn de enige algemene voorwaarden die de verhouding overeenkomst tussen de partijen beheersen  en vervangen  alle vorige mondelinge afspraken en geschriften tussen partijen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden van de Opdrachtgever. Van huidige algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

ART 13. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar de Dienstverlener is gevestigd.

ART 14.   GDPR

Borgn BV en de opdrachtgever erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Borgn BV is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

Borgn BV, de verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart Borgn BV integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.