De nieuwe wetgeving omtrent doelgroepvermindering eerste aanwerving in 2022: een overzicht

Sinds het begin van 2022 zijn er een aantal nieuwe regels van kracht omtrent doelgroepvermindering eerste aanwerving. Dat zijn financiële voordelen waar u als werkgever van geniet als u werknemers uit een bepaalde doelgroep in dienst neemt en houdt. Het doel van doelgroepverminderingen is om werkgevers te stimuleren ook jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden een kans te geven op de arbeidsmarkt. Borgn lijst voor u de nieuwe regels op die in 2022 in werking traden.

U ontvangt een forfait voor een eerste aanwerving

Hoewel het doel van doelgroepverminderingen nobel is, stelde het Rekenhof toch vast dat er nog gaten in het systeem zitten. Daarom werden de regels grondig herzien om vanaf 2022 juister te werk te kunnen gaan. Zo geniet u sinds het begin van dit jaar van een forfaitaire vermindering van maximaal 4.000 euro per kwartaal. De onbepaalde duur blijft daarbij behouden. Bovendien kan u deze forfait toepassen op alle eerste werknemers, ook voor zij die al voor 2022 bij u in dienst traden. Let wel op dat uw recht op doelgroepvermindering eerste aanwerving vervalt indien u gedurende één jaar geen werknemer in dienst hebt. U kan het recht heropenen als u de procedure opnieuw doorloopt en aan alle voorwaarden voldoet.

Neemt u een tweede werknemer aan, dan bedraagt de tegemoetkoming vijf kwartalen lang 1.550 euro, daarna vier kwartalen lang 1.050 euro en daarna nog eens vier kwartalen lang 450 euro. Bij een derde, vierde, vijfde en zesde werknemer gaat het om een premie van 1.050 gedurende de eerste vijf kwartalen en een van 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen.

Forfaitaire vermindering voor Technische Bedrijfseenheden

Een Technische Bedrijfseenheid (TBE) die – net als een aparte bedrijfsentiteit – wil kunnen genieten van de forfaitaire vermindering moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Er moet een sociale band bestaan tussen de verschillende personeelsleden en/bestuurders, d.w.z. dat de verschillende entiteiten van de TBE één of een aantal personeelsleden en/of bestuurders gemeenschappelijk hebben.
  • Er moet sprake zijn van een socio-economische verwevenheid op het vlak van activiteit, plaats, cliënteel, materiaal en personeelsbeheer. Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een historische of een simultane TBE.
  • Simultane TBE: denk maar aan een uitbater van een (fysieke) winkel die in zijn webshop dezelfde producten aanbiedt als in de winkel, maar hier een aparte vennootschap voor opricht.
  • Historische TBE: denk maar aan twee of meer werkgevers die ooit een band hadden, maar op het moment van een nieuwe aanwerving niet meer aan elkaar gelinkt zijn, bijvoorbeeld bij de overname van een zaak.

Het onderscheid tussen simultane en historische technische bedrijfseenheden heeft invloed op de forfait die u zal worden toegekend.

Sinds 2022 knijpt de RSZ een oogje toe wat betreft het aantal werknemers. Zo kan een korte tijdelijke toename van het aantal werknemers er niet langer voor zorgen dat uw onderneming geen recht meer heeft op de doelgroepvermindering. Concreet betekent dit dat wanneer de RSZ de activiteiten van uw onderneming gedurende het afgelopen jaar controleert, de vijf kalenderdagen met het hoogste aantal werknemers niet meetellen. Vergeet echter niet dat een werknemer minstens een maand in dienst moet zijn om van een duurzame tewerkstelling te kunnen spreken en van de doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken.

Versoepelde werkwijze bij de RSZ

Sinds 2022 knijpt de RSZ een oogje toe wat betreft het aantal werknemers. Zo kan een korte tijdelijke toename van het aantal werknemers er niet langer voor zorgen dat uw onderneming geen recht meer heeft op de doelgroepvermindering. Concreet betekent dit dat wanneer de RSZ de activiteiten van uw onderneming gedurende het afgelopen jaar controleert, de vijf kalenderdagen met het hoogste aantal werknemers niet meetellen. Vergeet echter niet dat een werknemer minstens een maand in dienst moet zijn om van een duurzame tewerkstelling te kunnen spreken en van de doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken.

Komt uw onderneming in aanmerking voor de doelgroepvermindering eerste aanwerving? Borgn adviseert u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste kennismaking.